Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podporuje:

 • Budování příznivého klimatu školy
  • Realizaci podpory rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Odbornou pomoc při integraci žáků s SVP
  • Nápomoc při řešení vzdělávacích problémů 
  • Podporu nadaných žáků
  • Prevenci sociálně patologických jevů
  • Operativní intervenci v případě řešení aktuálních problémů

Činnost školního poradenského pracoviště probíhá v úzké spolupráci s vedením školy, vyučujícími, zákonnými zástupci a v případě nutnosti se podílí další instituce a odborníci.

Primární postup řešení kázeňských přestupků

 1. Zjištění situace a následná diskuze se zúčastněnými žáky
  • doporoučení a návrhy řešení od samotných žáků.
 2. Opakované porušení třídních pravidel, případně školního řádu
  • aktivní účast učitele při řešení vzniklé situace. Konkrétní opatření v kompetenci třídního učitele.
  • následně se situace řeší s rodiči
 3. Stálé a opakované porušování pravidel a školního řádu
  • řešení se postupuje k vedení školy. Konkrétní výchovné opatření vzniká po dohodě třídního učitele a vedení školy.
  • Situace se aktivně řeší s rodiči žáka/žákyně
 4. V případě, že se situace nezlepší a stav přetrvává, škola vyvolá otevřenou schůzku všech zúčastněných stran konfliktu (žák/žáci, zákonní zástupci žáků, třídní učitel, vedení školy, výchovný poradce).

Spolupracujeme s:

Pedagogicko psychologická poradna (PPP)
Kupeckého 576
149 00 Praha 4
psycholog: Mgr. Ivana Mejsnarová  mejsnarova@ppp11a12.cz    

Telefonní čísla:

Kde hledat pomoc:

Kam se obrátit

Pro rodiče: https://www.rodicovskalinka.cz/

Pro děti: https://www.linkabezpeci.cz

Kontakty:

Metodik prevence: Mgr. Marcela Pořízková

porizkova.marcela@zsformanska.cz

Dokumenty:

Preventivní program proti šikanování

Preventivní program proti šikanování je dokument, který slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a pomoc a spolupráci poskytujícího prostředí ve škole. Zaměřuje se na prevenci šikany a nabízí postupy při řešení šikanování. Je určený všem pedagogickým pracovníkům školy, dále nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Aby byl program proti šikanování účinný, je důležitá spolupráce pedagogů a rodičů.

Preventivní program proti šikanování (dokument PDF)

Minimální preventivní program (dokument PDF)

Krizový plán

Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situacích ve škole.

Krizový plán (dokument PDF)

Přejít nahoru