Vnitřní řád ŠD

Školní družina (dále jen družina) slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci účastníků zájmového vzdělávání.

(Výtah z Vnitřního řádu školní družiny)

 • Účastníci zájmového vzdělávání jsou rozděleni podle věku do tří oddělení, a to 1. – 3. třída. Pro doplnění kapacity jsou zařazeni i žáci 4. třídy.
 • Za bezpečnost účastníků v každém oddělení zodpovídá vychovatelka od jejich příchodu až do odchodu z oddělení družiny.
 • Družina je v provozu po celý školní rok do 17:00 hodin, může být však z organizačních důvodů zkrácena. V období školních prázdnin a při ředitelském volnu je provoz přerušen – schváleno zřizovatelem. (§ 8 odst. 2 vyhl. č. 74/2005 S., o zájmovém vzdělávání).
 • Ranní provoz družiny je od 7:00 do 7:55 hodin do předání účastníků třídním učitelům.
 • Rodiče (zákonní zástupci) účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu z družiny na Přihlášce k zájmovému vzdělávání.
 • Změny času nebo způsob odchodu z družiny sdělí zákonní zástupci vychovatelce písemně, a to na předtištěných lístečcích.
 • Dřívější mimořádné odchody jsou povoleny jen na lístečku MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA, který musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis rodičů.
 • Rodiče jsou povinni nahlásit všechny změny kontaktních údajů, hlavně telefonních čísel.
 • Na základě ústních vzkazů, telefonátů či SMS zprávy není možné žáky z družiny uvolnit!
 • Jestliže rodiče ze závažných důvodů nestihnou účastníka vyzvednout do 17:00 hod., jsou povinni nejpozději v 16:45 hod. telefonicky informovat vychovatelku o svém zpoždění. V případě, že se následně ani během čekací doby 15 minut (tj. do 17:15) nepodaří rodiče zkontaktovat, volá vychovatelka sociální službu, která zajistí převoz účastníka do zařízení s celodenním režimem.
 • Za přechod účastníků do družiny po vyučování zodpovídá třídní učitelka. Hlásí vychovatelce nepřítomné žáky a případné zdravotní problémy žáků.
 • Přezůvky účastníků musí být ve stavu neohrožujícím jejich zdraví.
 • Pro činnosti v družině jsou využívány prostory školy (učebny, chill out zóna, terasa, prostor před školou).
 • Stravování účastníků je zajištěno v jídelně mateřské školy. Placení probíhá inkasem.
 • Vychovatelka dbá na dodržování pitného režimu účastníků.
 • Odchody do zájmových kroužků mimo školu zajišťují rodiče, nebo účastníci odcházejí sami dle Přihlášky k zájmovému vzdělávání. Do družiny se zpátky nevracejí.
 • Případný úraz, poranění či nehodu je účastník povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ŠD – ta zváží situaci (účastníka ošetří sama, zavolá rodiče, popř. lékařskou pomoc) a zapíše do knihy úrazů. Kniha úrazů je uložena v kanceláři hospodářky školy.
 • Případnou ztrátu či poškození osobních věcí je účastník povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ŠD.
 • Účastník zachází se svěřenými pomůckami, školními potřebami a školním majetkem šetrně. Každé svévolné, úmyslné poškození nebo zničení majetku školy je projednáno se zákonnými zástupci.
 • V souladu s vnitřním řádem školy se nedoporučuje, aby účastníci nosili do družiny cenné předměty: mobilní telefony, elektronické hračky, finanční hotovost, apod., které v družině nepotřebují.
 • Po dobu pobytu účastníka v družině platí zákaz používání mobilních telefonů, nahrávacích zařízení, chytrých hodinek.
 • V případě soustavného porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních bude účastník rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.
 • Konzultace rodičů s vychovatelkami jsou možné po předchozí domluvě, a to v době mimo přímou výchovnou činnost.

Zde naleznete celý Vnitřní řád školní družiny (dokument PDF)

Přejít nahoru