Zápisy do první třídy

2021/2022

ZapisyOnline

Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/22

K zápisu se přihlásilo 39 dětí.

Pro tento školní rok budeme přijímat 24 žáků.

Žadatelé s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha – Újezd, kteří se přihlásili k zápisu pro školní rok 2021/22 v počtu 19 žáků

jsou přijati:

1L4HX, Z2/2021, 23B1U, 1J0NZ, 6H0X3, G0JPB, CQ1BG, C01FW, KGD5P, AD48Y, 4GOC8, Z12/2021, Z13/2021, D7JCG, ODU3S, T6BAP, E4CLY, Q3I8C, 80WFG,

Žadatelé podle pravidla druhého odstavce „pravidel pro přijímání“ v počtu 5 žáků

byli přijati:   R85QH, OEH55, P5RTX, DUY6V, 4VP15

 

Žadatelé o odklad v počtu 3:  8M6BX, WLOTB, OD3/2021

 

Mimo spádovou oblast a MČ Praha – Újezd se k zápisu přihlásilo 12 žáků.

Žadatelé z nespádové oblasti se pro tento školní rok 2021/22 z kapacitních důvodů

nepřijímají:

C393O, U0OC3, C6N32, 66O4X, AW9IY, BA2I1, 9BKSD, JUE0F, 78HWV, AEKHY, CCKID, Z40/2021

 

 

V Praze dne 3.5. 2021

 

1.-12.4 2021

Zápisy budou probíhat pouze distanční formou.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. do 30. dubna 2021.

Registraci k přijetí do první třídy žadatelé vyplní na portálu „Zápisy online“ viz odkaz v horní části článku. Na základě této registrace vám systém automaticky odešle e-mailem zápisní lístek.

Zápisní lístek je rovněž ke stažení zde: zápisní lístek

Možnosti, které můžete využít pro doručení listinné podoby žádosti do školy jsou následující:

  • vyplnění zápisního lístku a zaslání datovou schránkou (tk4cgfp)
  • vyplněný zápisní lístek s elekronickým podpisem zaslat na zsformanska@seznam.cz
  • zaslat doporučeně na adresu školy: ZŠ Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, Praha 4 Újezd u Průhonic 149 00

Prosím, volte pouze jednu z uvedených možností).

O dalším postupu vás budeme informovat na vámi uvedený e-mail v přihlášce.

V případě jakýchkoli nejasností volejte kancelář školy 730 510 092

Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

 

  1. Pro školní rok 2021/2022 je plánováno otevřít jednu třídu s počtem 24 míst.
  2. V případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií:

 

  1. Hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka, který má trvalé bydliště ve spádové oblasti společně s minimálně jedním rodičem (sídelní část Újezd, která je vymezena soupisem ulic tak, jak uvádí Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol č. 4/2020 s účinností od 1.dubna 2020.
  2. V případě nenaplněnosti kapacity bude příspěvková organizace na zbývající volná místa přednostně přijímat žáka, který má trvalé bydliště v městské části Praha-Újezd.
  3. Při nenaplněnosti kapacity se přijímá dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části a mimo hlavní město Praha.
  4. Rozhodne se losem

Spádový obvod pro 1. stupeň Základní školy Formanská, příspěvková organizace, je stanoven v obecně závazné vyhlášce č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, a zahrnuje následující ulice ze sídelní části Újezd:

Formanská – pouze v sídelní části Újezd, Dendrologická, Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Splavu, Kocourkova, Meandrová, Nad Mlýnským rybníkem, Nad Náhonem, Nad Rybníčkem Nad Statkem, Nad Výpustí, Práškovská, Při Botiči, V Potocích, Ve Vilkách.

Zbývající ulice v městské části Praha-Újezd (Formanská – pouze v sídelní části Kateřinky, Kateřinské náměstí, Ke Smrčině, Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance, Na Křtině, Pastevců, Pod Formankou, Pod Napětím, Pod Platanem, Proutěná, Remízková, Studánková, Sukovská, Štítová, U Louky, U Močálu, U Pramene a Vodnická) patří do školského obvodu Prahy 11 a spádovou školou je pro děti s trvalým pobytem v těchto ulicích Základní škola, Ke Kateřinkám 1400, Praha 11.

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušné spádové oblasti.

Do základní školy se zapisují děti, které nejpozději 31. srpna 2021 dovrší šestý rok věku. Výjimečně lze zapsat i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, ale pouze je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Ředitel školy může odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na všechny se těšíme, za náš školní tým Tomáš Kunst, ředitel.