Tel.: 730 510 092   |   e-mail: zsformanska@seznam.cz

Tel.: 730 510 092   |   e-mail: zsformanska@seznam.cz

Zápis na školní rok 2023/2024

Blíží se termín zápisů do první třídy Základní školy Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic pro školní rok 2022/2023, který proběhne prezenční formou ve dvou termínech:

3. dubna – (13 – 18hod) pro spádové uchazeče

4. dubna – (13 – 16hod) pro nespádové uchazeče

Pro registraci k přijetí do první třídy žadatelé vyplní elektronický formulář na odkazu „Zapsat dítě online“ na našich webových stránkách. Na základě této registrace vám systém automaticky odešle e-mailem zápisní lístek, který je potřebné doručit do školy podle níže uvedených možností. Elektronická registrace slouží k evidování uchazečů a jejich kontaktních informací. Neplní funkci žádosti o přijetí!

 

ZapisyOnline

Zápisní lístek si můžete také stáhnout ZDE

Možnosti, které můžete uplatnit pro doručení žádosti o přijetí do školy jsou následující:

    • osobně v době prezenčních zápisů 3. a 4. dubna 2023
    • vyplnění zápisního lístku a zaslání datovou schránkou (ID schánky tk4cgfp).
    • vyplněný zápisní lístek s elektronickým podpisem zaslat na zsformanska@seznam.cz
    • zaslat doporučeně na adresu školy: ZŠ Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, Praha 4 Újezd u Průhonic 149 00

(Prosím, volte pouze jednu z uvedených možností).

O dalším postupu po ukončených zápisech (zápisy probíhají podle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. – 30. dubna) vás budeme informovat na vámi uvedený e-mail v přihlášce.

Přílohy:

  1. kopie rodného listu
  2. vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (v případě, že ho máte vyhotovený)
  3. další dokumenty, které by mohly mít souvislost se studiem na naší škole.

Do poznámek zapsat název spádové školy, případně její adresu, pro ulehčení další administrativy.

 

Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/2024

1. Pro školní rok 2023/2024 je plánováno otevřít jednu třídu s počtem 20 míst.

2. V případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií:

a) Hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka, který má trvalé bydliště ve spádové oblasti společně s minimálně jedním rodičem, či zákonným zástupcem (sídelní část Újezd, která je vymezena soupisem ulic tak, jak uvádí Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol č. 4/2020 s účinností od 1. dubna 2020).

b) Dále se přijímá sourozenec žáka, který se již ve škole vzdělává a splňuje hlavní kritérium přijetí podle spádové oblasti školy.

c) V případě nenaplněnosti kapacity bude příspěvková organizace na zbývající volná místa přednostně přijímat žáka, který má trvalé bydliště v městské části Praha-Újezd, jehož sourozenec se již ve škole vzdělává.

d) V případě volné kapacity bude příspěvková organizace na zbývající volná místa přednostně přijímat žáka, který má trvalé bydliště v městské části Praha-Újezd

e) Dále se přijímá dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části a mimo hlavní město Praha, jehož sourozenec se již ve škole vzdělává.

f) Při nenaplněnosti kapacity se přijímá dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části a mimo hlavní město Praha

g) Rozhodne se losem

V případě jakýchkoli nejasností volejte kancelář školy 730 510 092.

Spádový obvod pro 1. stupeň Základní školy Formanská, příspěvková organizace, je stanoven v obecně závazné vyhlášce č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, a zahrnuje následující ulice ze sídelní části Újezd:

Formanská – pouze v sídelní části Újezd, Dendrologická, Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Splavu, Kocourkova, Meandrová, Nad Mlýnským rybníkem, Nad Náhonem, Nad Rybníčkem Nad Statkem, Nad Výpustí, Práškovská, Při Botiči, V Potocích, Ve Vilkách.

Zbývající ulice v městské části Praha-Újezd (Formanská – pouze v sídelní části Kateřinky, Kateřinské náměstí, Ke Smrčině, Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance, Na Křtině, Pastevců, Pod Formankou, Pod Napětím, Pod Platanem, Proutěná, Remízková, Studánková, Štítová, U Louky, U Močálu, U Pramene a Vodnická) patří do školského obvodu Prahy 11 a spádovou školou je pro děti s trvalým pobytem v těchto ulicích Základní škola, Ke Kateřinkám 1400, Praha 11.

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušné spádové oblasti.

Do základní školy se zapisují děti, které nejpozději 31. srpna 2023 dovrší šestý rok věku. Výjimečně lze zapsat i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, ale pouze je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Ředitel školy může odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na všechny se těšíme, za náš školní tým

Tomáš Kunst
ředitel ZŠ Formanská