Zápis na školní rok 2024/2025

Zápis do naší škole bude probíhat 17. – 18. 4. 2024 od 14.00 – 17.00hod.

Náhled a doplnění spisu 16. 5. 2024 od 14.00 – 18.00 hod.

Zveřejnění výsledků zápisů 17. 5. 2024 v 12.00 hod.

Pokud byste se rádi přišli podívat na vlastní oči, jste srdečně zváni na den otevřených dveří dne 5. 4. 2024 v 8.30 – 10.00hod

Rodiče mohou vyplnit přihlášky přímo ve škole, nebo si přihlášku předem vytisknout a přinést již vyplněnou.

JAKÉ DOKUMENTY JSOU POTŘEBA?

  1. žádost o přijetí k povinné školní docházce  (dokument PDF)
  2. rodný list dítěte 
  3. případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat
  4. průkaz totožnosti zákonného zástupce

V případě zastupování rodičů je třeba předložit ověřenou plnou moc k zastupování. Potřebné tiskopisy se vyplňují přímo na místě, případně si je můžete stáhnout z webu školy a přinést vyplněné předem. 

JAK VŠE PROBÍHÁ? 

Ke každé žádosti přímo u zápisu (v den zápisu) přidělíme kód. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná, nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. Místo trvalého pobytu dítěte bude u spádových dětí naší školy ověřováno z výpisu evidence obyvatel.

KDY A JAK SE DOZVÍTE, JESTLI DÍTĚ BYLO PŘIJATO? 

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku zveřejní ředitel školy do 30 dnů ode dne konání zápisu pod přiděleným registračním číslem (obdržíte u zápisu) na veřejně přístupném místě / úřední desce ve škole a na webu školy. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

Písemné rozhodnutí o přijetí vydává škola jen v případě, že o něj zákonný zástupce písemně požádá. Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Plnění povinné školní docházky dítěte začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup. Vše se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Zápis je pro ročníky 2017 a 2018 (do 31. 8. 2024 musí dítě dovršit šesti let). Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí. Budeme rádi, když dáte důvěru právě naší škole.

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Přejít nahoru