Základní škola Formanská, příspěvková organizace

Společně můžeme vyrůst 

  4.března 2024  |  

Společně můžeme vyrůst 

Vedoucí ŠPP                                     Mgr. Helena Patáková


Výchovný poradce                   Mgr. Marcela Pořízková

Metodik prevence                    Mgr. Helena Patáková

Školní psycholog                       

Školní mediátor                          

 

Kontakt:

spp@zsformanska.cz

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podporuje:

 • Budování příznivého klimatu školy
  • Realizaci podpory rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Odbornou pomoc při integraci žáků s SVP
  • Nápomoc při řešení vzdělávacích problémů 
  • Podporu nadaných žáků
  • Prevenci sociálně patologických jevů
  • Operativní intervenci v případě řešení aktuálních problémů

Činnost školního poradenského pracoviště probíhá v úzké spolupráci s vedením školy, vyučujícími, zákonnými zástupci a v případě nutnosti se podílí další instituce a odborníci.

Primární postup řešení kázeňských přestupků

 1. Zjištění situace a následná diskuze se zúčastněnými žáky
  • doporoučení a návrhy řešení od samotných žáků.
 2. Opakované porušení třídních pravidel, případně školního řádu
  • aktivní účast učitele při řešení vzniklé situace. Konkrétní opatření v kompetenci třídního učitele.
  • následně se situace řeší s rodiči
 3. Stálé a opakované porušování pravidel a školního řádu
  • řešení se postupuje k vedení školy. Konkrétní výchovné opatření vzniká po dohodě třídního učitele a vedení školy.
  • Situace se aktivně řeší s rodiči žáka/žákyně
 4. V případě, že se situace nezlepší a stav přetrvává, škola vyvolá otevřenou schůzku všech zúčastněných stran konfliktu (žák/žáci, zákonní zástupci žáků, třídní učitel, vedení školy, výchovný poradce).

Spolupracujeme s:

Pedagogicko psychologická poradna (PPP)
Kupeckého 576
149 00 Praha 4
psycholog: 

Telefonní čísla:

Kde hledat pomoc:

Kam se obrátit

Pro rodiče: https://www.rodicovskalinka.cz/

Pro děti: https://www.linkabezpeci.cz


Škola
Vyhledávání
Krátké zprávy
Zveřejněno: 20.5.2024
Nový web

Vítejte !

Informace o škole

Základní škola Formanská, příspěvková organizace
Na Vojtěšce 188
149 00  Újezd u Průhonic
https://www.zsformanska.cz
info@zsformanska.cz
ISDS: tk4cgfp
IČ: 06090664
Městská část Praha - Újezd

Zřizovatel školy

Městská část Praha - Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00  Praha 4 – Újezd u Průhonic
272 690 545, 272 690 692, 737 213 255
E-mail: info@praha-ujezd.cz
Datová schránka: 2w9bx6s
e-podatelna@praha-ujezd.cz

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.